Ochrana osobných údajov


Vážení zákazníci,

Chceme Vás informovať, že bezpečnosť údajov, ktoré ste nám zverili tým, že využívate služby našich internetových obchodov je našou výsostnou prioritou. Aby sme zabezpečili ochranu osobných údajov a zároveň splnili všetky požiadavky, ktorá nám ukladá prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktoré nadobudli účinnosť 25. mája 2018 Vás chceme informovať, že sme prijali účinné technické a organizačné opatrenia, aby ste sa mohli cítiť bezpečne pri využívaní našich služieb a služieb našich Webových stránok. Zároveň sme pristúpili k určitým zmenám na Webových stránkach našich internetových obchodoch, ktoré priamo súvisia s ochranou osobných údajov.

Okrem Zásad na ochranu osobných údajov, ktoré sú Vám k dispozícii na webovej stránke www.pjcars.sk v záložke Ochrana osobných údajov nájdete aj osobitný stručný manuál „Ako uplatniť práva na ochranu osobných údajov“, ktoré vyplývajú z Nariadenia. Nové Všeobecné obchodné podmienky našich internetových obchodov už neobsahujú ustanovenia o ochrane osobných údajov. Tieto nové resp. aktualizované dokumenty nadobudnú účinnosť 25. mája 2018.

Cieľom týchto zásad a manuálu „Ako uplatniť práva na ochranu osobných údajov“ je transparentné poskytnutie informácií o spôsobe a rozsahu spracúvania osobných údajov Vás, našich zákazníkov, ako dotknutých osôb a o postupoch pri výkone práv dotknutej osoby ako aj o našich povinnostiach a zodpovednostiach ako Prevádzkovateľa. Zásady boli spracované v súlade s článkom 12 Nariadenia.

Prevádzkovateľ


PJ CARS s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 68092/L, so sídlom Dlhá 88, 010 09 Žilina, IČO 50973444 (ďalej len: „Prevádzkovateľ“ alebo „PJ CARS“).

E-mail: info@pjcars.sk

Telefón: +421 904 333 520

Poštová adresa: PJ CARS s.r.o., Dlhá 88, 010 09 Žilina

Účel spracovania a právny základ spracovania osobných údajov


PJ CARS spracováva osobné údaje užívateľov Webových stránok a svojich zákazníkov:

1. Za účelom komunikácie na stránkach www.pjcars.sk vyžadujeme od Vás len údaje ktoré sú nevyhnutné na splnenie sledovaného účelu. Poskytnutie údajov je Vašim slobodným rozhodnutím, avšak v prípade neposkytnutia údajov v rozsahu povinných údajov podľa bodu vyššie nebude možné Vás späťne kontaktovať.

Vaše osobné údaje, ktoré poskytujete nám ako Prevádzkovateľovi nie sú predmetom automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 Nariadenia.

2. Za účelom zabezpečenia ochrany majetku a finančných záujmov spoločnosti Prevádzkovateľa a zabezpečenia bezpečnosti zákazníkov a ostatných dotknutých osôb spracúvame údaje prostredníctvom kamerového systému, ktorý monitoruje priestor prevádzkarne PJ CARS, ktorý je verejnosti prístupný a priestor zázemia, ktorý je prístupný len v doprovode zamestnanca Prevádzkovateľa. Kamerový systém sa skladá celkom zo 4 kamier. Kamery nesnímajú priestory určené k súkromným úkonom, v ktorých môže dôjsť k narušeniu intímnej zóny dotknutých osôb. Právnym základom spracúvania osobných údajov formou vyhotovenia záznamu z kamerového systému je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle Čl. 6 Nariadenia bod 1. f).

3. Za účelom marketingovej komunikácie so zákazníkom s cieľom podpory predaja a propagácie našich služieb môžeme Vám našim zákazníkom zaslať newsletter, s cieľom poskytnúť Vám informácie o novom tovare, nových službách prípadne o pripravovaných či už zrealizovaných zmenách v poskytovaní služieb našou spoločnosťou.

Môžete sa prihlásiť na odber nášho newslettera tak, že nám poskytnete Vašu E-mailovú adresu a vyjadríte súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom zasielania obchodných a marketingových informácií. My využívame newsletter na to, aby sme Vás informovali o aktuálnych ponukách (ako napríklad novom tovare, špeciálnych ponukách alebo výpredajoch). Máte možnosť sa kedykoľvek odhlásiť z odberu newslettera jednoduchým zakliknutím na odkaz v doručenom newsletteri alebo zaslaním e-mailu na info@pjcars.sk. Právnym základom spracúvania osobných údajov pri marketingovej komunikácii so zákazníkom je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle Čl. 6 Nariadenia bod 1. f).

4. Za účelom plnenia zmluvy, resp. poskytovania služieb obchodnými partnermi resp. ich zamestnancami. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle Čl. 6 Nariadenia bod 1. f).

Kategórie osobných údajov


PJ CARS spracováva len bežné osobné údaje, ktoré sú potrebné na zrealizovanie nákupu na internetovom obchode a to v rozsahu:

Titul

Meno* a priezvisko*

Fakturačná adresa v rozsahu: ulica*, číslo*, mesto* alebo obec*, PSČ*

Doručovacia adresa ak je iná ako fakturačná adresa

Telefón*

E-mail*

Údaje o vozidle

Povinné údaje sú označené „*“ ostatné údaje nám poskytujete dobrovoľne.

Prevádzkovateľ nespracováva osobitné kategórie osobných údajov svojich zákazníkov tzv. citlivé údaje.

K bodu 2. Kamery snímajú obraz farebne a nepretržite. Z kamerového systému sú spracúvané len osobné údaje týkajúce sa vonkajších znakov (tváre, tela) dotknutej osoby, ako aj jej správanie. Dotknuté osoby sú o možnom kamerovom zázname upozornené vopred pred vstupom do priestorov Prevádzkovateľa formou piktogramu a skrátenej informácie o spôsobe a dobe spracúvania údajov. Uchovávanie kamerového záznamu je riadne technicky zabezpečené s obmedzeným/kontrolovaným prístupom. Údaje z kamerového systému môžu byť poskytnuté tretím stranám napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom či správnym orgánom v súlade s našimi zákonnými povinnosťami ako aj externým právnym zástupcom viazaným mlčanlivosťou.

K bodu 3. Na účely marketingovej komunikácie so zákazníkmi spracúvame e-mailovú adresu našich zákazníkov.

K bodu 4. Na účely plnenia zmluvy s obchodnými partnermi spracovávame osobné údaje len v prípade ak je to potrebné na evidenciu resp. identifikáciou osôb, ktoré vykonávajú dodávky tovaru resp. doručenie tovaru naším zákazníkom - preberanie zásielok, kontrolu plnenia predpisov BOZP, a iné v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie sledovaného účelu. V prípade, že služby uvedené v tomto bode poskytuje zamestnanec obchodného partnera právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje poskytujeme iným príjemcom len za účelom zabezpečenia zákonných povinností a za účelom zabezpečenia bezproblémového a kvalitného poskytovania našich služieb Vám naším zákazníkom. Príjemcami osobných údajov sú spoločnosti, ktoré zabezpečujú dopravu tovaru, hosting (úschovu) údajov z našich internetových obchodov a vedenie účtovnej agendy. Všetci naši obchodní partneri nám poskytli dostatočné záruky o tom, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia, aby bola zabezpečená ochrana Vašich práv.

Vaše osobné údaje nebudú v žiadnom prípade a žiadnym spôsobom poskytované inými subjektom za účelom zasielania marketingových materiálov tretích strán. Osobné údaje zákazníkov Webových stránok internetového obchodu nebudú prenášané mimo krajín Európskej Únie.

Príjemcovia osobných údajov


Vaše osobné údaje poskytujeme iným príjemcom len za účelom zabezpečenia zákonných povinností a za účelom zabezpečenia bezproblémového a kvalitného poskytovania našich služieb Vám naším zákazníkom. Príjemcami osobných údajov sú spoločnosti, ktoré zabezpečujú dopravu tovaru, hosting (úschovu) údajov z našich internetových obchodov a vedenie účtovnej agendy. Všetci naši obchodní partneri nám poskytli dostatočné záruky o tom, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia, aby bola zabezpečená ochrana Vašich práv.

Vaše osobné údaje nebudú v žiadnom prípade a žiadnym spôsobom poskytované inými subjektom za účelom zasielania marketingových materiálov tretích strán. Osobné údaje zákazníkov Webových stránok internetového obchodu nebudú prenášané mimo krajín Európskej Únie.

Doba uchovávania osobných údajov


Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú pre uplatnenie nárokov z kúpnej zmluvy (odstúpenie od zmluvy, uplatnenie reklamácie) maximálne však po dobu nevyhnutnú na plnenie legislatívnych požiadaviek ktorými sme viazaní.

Záznamy z kamerových systémov sú uchovávané po dobu 30 dní.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, máte nasledovné práva


1. Máte právo požiadať o prístup k Vašim osobným údajom, to znamená, že máte právo získať od nás ako Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje a ak áno zároveň informáciu o účele spracúvania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch, dobe uchovávania, zdroji informácií, existencii automatizovaného rozhodovania a profilovania.

2. Máte právo kedykoľvek požiadať, aby sme Vaše osobné údaje vymazali a to bez udania dôvodu. Žiadosť o vymazanie údajov nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred podaním žiadosti t.j. neovplyvní predchádzajúce činnosti. Vymazanie údajov znamená, že Vaše osobné údaje, ktoré ste vložili na Web stránku internetového obchodu budú vymazané a my nebudeme už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje.

3. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovávaniu Vašich osobných údajov a to úplne alebo vo vzťahu ku konkrétnemu účelu. Takého námietky nebudú mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením námietok. Podanie námietok proti spracúvaniu osobných údajov znamená že Vaše osobné údaje, ktoré ste vložili na Web stránku internetového obchodu budú vymazané a my nebudeme už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje.

4. Máte právo požadovať, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov čo sa týka doby spracúvania alebo rozsahu, po doručení Vašej žiadosti budeme Vaše osobné údaje na Web stránke internetového obchodu spracúvať v súlade s Vašou požiadavkou. Obmedzenie nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením žiadosti.

5. Kedykoľvek nás môžete požiadať o opravu alebo o doplnenie Vašich osobných údajov. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom emailu alebo telefonicky, za účelom zmeny údajov.

6. Máte právo požiadať nás o prenos Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, ďalšiemu prevádzkovateľovi. Za týmto účelom nás kontaktujte prostredníctvom emailu alebo telefonicky špecifikujte obchodné meno a adresu spoločnosti, ktorej máme Vašej údaje preniesť a rozsah údajov, t.j. konkrétne údaje, ktoré ste nám poskytli a tieto žiadate preniesť. Prenos bude vykonaný elektronicky a to bezodkladne po tom ako nám potvrdíte Vašu žiadosť. Potvrdenie žiadosti je pre nás nevyhnutné, aby bola zabezpečená bezpečnosť údajov a aby sme si boli istí, že žiadosť podala dotknutá osoba.

6. V prípade, že Vašej požiadavke v zmysle bodov uvedených vyššie bezdôvodne nevyhovieme resp. máte vážne podozrenie, že dochádza k ohrozeniu bezpečnosti Vašich údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, Bratislava.

Sme povinní informovať Vás najneskôr do jedného mesiaca od prijatia každej vašej žiadosti o opatreniach, ktoré sme prijali, aby boli Vaše práva uspokojené.

Naše systémy zachovajú také informácie za účelom archivácie Vašich transakcií v rozsahu údajov, ktorých uchovanie je potrebné pre uplatnenia nárokov ako napr. právo na reklamáciu počas záručnej doby, alebo v rozsahu údajov ktorých uchovanie vyplýva z legislatívnych požiadaviek, ktorými sme viazaní.

Cookies


Webové stránky internetového obchodu používajú „cookies“. Cookies sú malé súbory, ktoré umožňujú pomocou zariadenia používaného k prehliadaniu siete internet (napr. počítač, smartfón atd.) zapamätať si špecifické informácie, týkajúce sa používaného zariadenia. Informácie uložené v súboroch cookies sa používajú o.i. na reklamné a štatistické účely a pre účely prispôsobenia našich webových stránok vašim individuálnym potrebám. Nastavenie cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Pokiaľ tieto nastavenia nezmeníte, budú súbory cookies uložené do pamäte zariadenia. Zmena nastavenia súborov cookies môže obmedziť funkčnosť Webstránky.

Prehlásenie o ochrane údajov v Google Analytics


Naše stránky používajú analytické mechanizmy sieťových služieb Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger používajú súbory cookies, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania webových stránok. Informácie zhromažďované súbormi cookies sú odovzdávané na servere Google nachádzajúce sa v USA a sú archivované.

Pokiaľ je funkcia anonymizácie IP adresy zapnutá počas používania našich webových stránok, Google skracuje IP adresu užívateľa. Týka sa to členských krajín Európskej Únie a členských štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa zasielaná na server Google v USA a tam skracovaná. Týmto spôsobom bude funkcia anonymizácie IP adresy fungovať na našich webových stránkach. Na žiadosť operátora webových stránok používa Google zhromaždené informácie na analýzu používania webových stránok, prípravu reportov ohľadne používania webových stránok a iných služieb súvisiacich s používaním internetu. IP adresa poskytnutá prehliadačom Užívateľa v rámci programu Google Analytics nie je ukladaná spolu s inými údaji Google.

Užívateľ môže zablokovať ukladanie súborov cookies vo webovom prehliadači. Avšak v takomto prípade úplné používanie všetkých funkcií webových stránok nebude možné. Okrem toho Užívateľ môže zablokovať ukladanie údajov zhromaždených súbormi cookies, týkajúcich sa používania webových stránok (vrátane IP adresy) a ich zasielania do Google, ako aj poskytovania týchto údajov prostredníctvom Google tak, že stiahne a nainštaluje plugin dostupný na: Google Tools